13
Th3

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ KINDY CITY

1.Chủ Đầu Tư : Kindycity

2.Đơn vị thực hiện: Doanh Khôi Việt

3.Tên công trình: trường mầm non Kindy City

4.Địa Điểm: Quận 11

5.Nhiệm vụ: THIẾT KẾ CƠ SỞ

6.QUi mô diện tích xây dựng: 6 tầng